Καταστατικό

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

 

Στην Αθήνα σήμερα, 6 Μαρτίου 2019, οι υπογράφοντες συμβαλλόμενοι:

1. Διονυσία Σωτηροπούλου-Βαρδάκα, Φαρμακοποιός

2. Ασπασία Βαρδάκα-Μαρτίνη, Συμβολαιογράφος

3. Χριστίνα Παπαδάκη, Ιδιωτικός Υπάλληλος

4. Μαρία-Ελένη Κουσίδου, Συγγραφέας

5. Ευάγγελος Βαρδάκας, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ

6. Παναγιώτης Μαυροειδής, Ελεγκτής

7. Νίκος Ανδρίτσος, Δημοσιογράφος

8. Κατερίνα Πάντου, Πολιτικός Επιστήμονας

9. Στεφανία Τσούκα, Γραφίστρια

10. Φίλιππος Βαρδάκας, Ρεπόρτερ

11. Σπύρος Μανιατόπουλος, Δικηγόρος

12. Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

13. Δημήτρης Κούκουτσας, Πληροφορικός / Φωτογράφος

14. Κατερίνα Κάππου, Περιβαλλοντολόγος

15. Φανούριος Καζούρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

16. Παναγής Μαρτίνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

17. Ελένη Σπαχή, Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

18. Αλέξανδρος Σπαχής, Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

19. Ελισάβετ Σπαχή, Χημικός μηχανικός

20. Αλεξάνδρα Σπαχή, Μαθηματικός

21. Ελισάβετ Παπαζώη, Πολιτικός Μηχανικός

22. Νυμφοδώρα Σπαχή, Ξεναγός

23. Μαρία Πρόκου, Οικονομολόγος

 

1. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συνιστούν, στη μνήμη του Πάνου Βαρδάκα, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. Α.Κ. Η εν λόγω αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, μετά την από 14 Απριλίου 2010 τροποποίηση του παρόντος καταστατικού της, θεωρείται ως συσταθείσα στη μνήμη του Πάνου Βαρδάκα, καθώς και της Χρυσηίδας Σπαχή.

2. Η επωνυμία της εταιρείας είναι « Πάνος & Χρυσηίδα-Βοήθεια στα παιδιά» (και αντίστοιχου χρησιμοποιούμενου στις σχέσεις της με την αλλοδαπή « Panos & Cressida4Life») με έδρα το Π.Φάληρο (Διεύθυνση: Παρθενώνος 1, 17562 Π.Φάληρο).

3. Σκοποί της εταιρίας είναι :

α) η παροχή βοήθειας σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, έχουν γίνει αντικείμενα κακοποίησης, βίας, και εκμετάλλευσης ή βιώνουν ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. ασθενείς ή εξαρτημένοι γονείς) με την οικονομική ενίσχυση και την ψυχολογική υποστήριξη τόσο των ιδίων όσο και τωνοικογενειών και την ενθάρρυνση των προσπαθειών των παιδιών και των νέων αυτών να ασχοληθούν με ποικίλες μορφές τέχνης – ιδίως με την τέχνη της φωτογραφίας – και αθλητισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

β) η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε νέους με ιδιαίτερα προσόντα σε τομείς της τέχνης και της επιστήμης αλλά στερούμενους επαρκών μέσων για την ολοκλήρωση και επέκταση των σπουδών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) η συνεισφορά και υποβοήθηση για μελέτη, ανέγερση, επισκευή και εξοπλισμό πάσης μορφής εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων (παιδικών σταθμών νηπιαγωγείων, σχολείων, βιβλιοθηκών κ.λ.π.) και νεανικών ψυχαγωγικών και αθλητικών εγκαταστάσεων (τόπων παιχνιδιού, γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις κ.λ.π., κολυμβητικών δεξαμενών κ.λ.π.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρεία θα διευκολύνει τη συμμετοχή των ωφελούμενων από τη δράση της νέων και παιδιών σε διαγωνισμούς, εκθέσεις, αγώνες κ.λ.π. ή και θα διοργανώνει εκδηλώσεις, εκδόσεις ή ιστοχώρους προβολής και διαθέσεως των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων των παιδιών και των νέων αλλά και φίλων, υποστηρικτών, ή των μελών της που θα αποσκοπούν στην συλλογή χρημάτων για την επίτευξη και προώθηση των σκοπών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία θα μπορεί να αναπτύσσει εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως με Μ.Κ.Ο., τοπικές κοινότητες και οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δίκτυα κ.α.) και με φυσικά πρόσωπα που αναπτύσσουν παρεμφερείς με αυτήν δραστηριότητες, θα οργανώνει αποστολές, θα συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και, γενικά, θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο με τελικό στόχο την αξιοποίηση των ωφελειών από τη δράση της. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οργανώσεις ομοειδών σκοπών, ελληνικές ή αλλοδαπές.

5. Για τους σκοπούς της η εταιρεία μπορεί να δέχεται επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, από υπερκρατικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς και γενικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ελληνικά ή αλλοδαπά καθώς και δωρεές από οποιονδήποτε τρίτον, να οργανώνει εκδηλώσεις και εράνους για την ενίσχυσή της από τα εξ αυτών έσοδα και εν γένει να διενεργεί κάθε νόμιμη πράξη που συμβάλλει στην επιτυχία των σκοπών της.

6. Το κεφάλαιο-περιουσία της εταιρείας δημιουργήθηκε από ισόποσες εισφορές των εταίρων και ανέρχεται στο ποσόν των 1.990 ευρώ, δηλαδή κάθε εταίρος εισέφερε 70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών έξι (6) μελών που αποχώρησαν δωρίζοντας την εισφορά τους στην εταιρεία. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να εισφέρουν την προσωπική τους εργασία, ο καθείς στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Με απόφαση της διοικούσης επιτροπής (βλ. κατωτέρω, άρθρο 10) μπορεί να καθορίζονται έκτακτες οικονομικές εισφορές των εταίρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών της εταιρείας.

7. Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικού σκοπού και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. Α.Κ. Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας περιορίζεται στο ποσό της ή των εισφορών τους.

8. Τα όργανα που διευθύνουν την εταιρεία και διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων, η Διοικούσα Επιτροπή και οι Ελεγκτές.

9. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Συγκαλείται από τον πρόεδρο μία φορά κατ' έτος τον Ιανουάριο και κάθε φορά που θα ζητηθεί από το εν τρίτο των εταίρων. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί εταίροι και, μετά δεύτερη σύγκληση, όσοι και αν παρίστανται, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τα ειδικά θέματα που ορίζει το παρόν καταστατικό. Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακρόασης τα επίτιμα μέλη, τα οποία όμως πέραν του τίτλου τους δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε μη πρόσκλησή τους από τον Πρόεδρο δεν συνιστά λόγο μη νόμιμης σύγκλησης της Γ.Σ.

10. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από την Πρόεδρο, την Γραμματέα, την Διαχειρίστρια, ένα μέλος και τον Αντιπρόεδρο ο οποίος θα αντικαθιστά εκτάκτως την Πρόεδρο σε όλη την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε περίπτωση κωλύματος αυτής. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται τριετής. Μετά το πέρας της θητείας της, η Διοικούσα Επιτροπή υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων προς τη Γενική Συνέλευση με την έγκριση της οποίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

Ως Διοικούσα Επιτροπή, με έναρξη θητείας την 14η Απριλίου 2019 ορίζονται οι κατωτέρω Εταίροι:

Πρόεδρος: Διονυσία Σωτηροπούλου-Βαρδάκα

Αντιπρόεδρος: Ασπασία Βαρδάκα-Μαρτίνη.

Γραμματέας: Χριστίνα Παπαδάκη

Διαχειριστής: Δημήτρης Κούκουτσας

Μέλος: Αλέξανδρος Σπαχής

11. Την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και εθνικού ή υπερεθνικού οργανισμού, καθώς και ενώπιον τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου η Πρόεδρος, η οποία δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου, αυτή αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο και αν απουσιάζει ή κωλύεται και η τελευταία αναπληρώνεται από όλα τα άλλα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, τα οποία ενεργούν από κοινού.

12. Οι λογαριασμοί της εταιρείας καθώς και τα βιβλία της τηρούνται από τον διαχειριστή και είναι πάντα στη διάθεση των εταίρων, κλείνονται δε κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου, οπότε λήγει η αντίστοιχη εταιρική χρήση.

13. Τους λογαριασμούς της εταιρείας ελέγχουν οι (δύο) ελεγκτές που ορίζονται για μια τριετία ανανεώσιμη από τη Γενική Συνέλευση. Για την πρώτη τριετία (τρεις εταιρικές χρήσεις) ελεγκτές ορίζονται οι Πάνος Μαυροειδής και Φίλιππος Βαρδάκας.

14. Νέος εταίρος γίνεται δεκτός με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται με πρόσκληση και εισήγηση του προέδρου και εφόσον καταβάλλει το εταιρικό μερίδιο των εβδομήντα (70) Ευρώ. Η απόφαση του συνόλου των εταίρων πρέπει να είναι ομόφωνη και σε περίπτωση απουσίας εταίρου η ψήφος να δίδεται γραπτώς.

14Α. Κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου είναι δυνατή η αναγόρευση φυσικών ή νομικών προσώπων που παρείχαν ή δύνανται να παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας ως επιτίμων μελών από τη Διοικούσα Επιτροπή της Εταιρίας, η οποία συντάσσει και διατηρεί κατάλογο επιτίμων μελών της Εταιρίας. Η αναγόρευση προσώπου ως επιτίμου μέλους από τη Διοικούσα Επιτροπή απαιτεί την σύμφωνη γνώμη των τεσσάρων τουλάχιστον εκ των πέντε μελών αυτής. Κάθε παλαιός εταίρος της Εταιρίας, εκτός από εκείνους που διεγράφησαν ή προτάθηκαν για διαγραφή δυνάμει του άρθρου 15 του παρόντος, δικαιούται να ζητήσει από την Πρόεδρο να εισηγηθεί στη Διοικούσα Επιτροπή την αναγόρευσή του ως επιτίμου μέλους. Τα επίτιμα μέλη πέραν του τίτλου τους δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη Διοίκηση, Εκπροσώπηση και Διαχείριση της Εταιρείας

15. Η Γενική Συνέλευση με ειδική πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) μπορεί να διαγράψει εταίρο για σοβαρή παράβαση των όρων του καταστατικού ή των υποχρεώσεών του, αφού ο Πρόεδρος, που εισηγείται την διαγραφή, ζητήσει να απολογηθεί γραπτά.

16. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αποχώρησης ή διαγραφής εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους. Κάθε εταίρος δικαιούται να καταγγείλει την εταιρική σχέση του και να αποχωρήσει από τη εταιρεία, χωρίς καμία αξίωση απ' αυτήν.

17. Η εταιρεία, όταν με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί, θα εκκαθαρισθεί από όλους τους εταίρους που ορίζονται εκκαθαριστές, σύμφωνα με το άρθρο 777 Α.Κ. Η τύχη της περιουσίας καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ., για την εκπλήρωση σκοπών συναφών προς τον εταιρικό.

18. Εξαιρουμένου του άρθρου 14 που δεν μπορεί να τροποποιηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού.

19. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Αθηνών.

20. Το καταστατικό αυτό, όπως ισχύει, αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους εταίρους στις 6 Μαρτίου 2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

- Διονυσία Σωτηροπούλου-Βαρδάκα,  Φαρμακοποιός, 17562 Π. Φάληρο

- Χριστίνα Παπαδάκη, Ιδιωτική υπάλληλος17121 Ν.Σμύρνη.

- Ασπασία Βαρδάκα-Μαρτίνη, Συμβολαιογράφος, 14576 Διόνυσος

- Μαρία-Ελένη Κουσίδου, Συγγραφέας,11144 Αθήνα

- Ευάγγελος Βαρδάκας, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, 17562 Π. Φάληρο

- Παναγιώτης Μαυροειδής, Ελεγκτής, 16342 Ανω Ηλιούπολη

- Νίκος Ανδρίτσος, Δημοσιογράφος, 14235 Αθήνα.

- Κατερίνα Πάντου, Πολιτικός Επιστήμονας, 16342 Άνω Ηλιούπολη..

- Στεφανία Τσούκα, Γραφίστρια, 15342 Αγ. Παρασκευή

- Φίλιππος Βαρδάκας, Ρεπόρτερ, 8013 Barcelona, Spain

- Σπύρος Μανιατόπουλος, Δικηγόρος, 14563 Κηφισιά

- Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου,15669 Αγ. Παρασκευή.

- Δημήτρης Κούκουτσας, Πληροφορικός / Φωτογράφος, 15232 Χαλάνδρι.

- Κατερίνα Κάππου, Περιβαλλοντολόγος,15232 Χαλάνδρι.

- Φανούριος Καζούρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,14561 Κηφισιά.

- Παναγής Μαρτίνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μελίσσια

- Ελένη Σπαχή, Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής,10675 Αθήνα

- Αλέξανδρος Σπαχής, Υπάλληλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής,10675 Αθήνα.

- Ελισάβετ Σπαχή, Χημικός μηχανικός, 10675 Αθήνα

- Αλεξάνδρα Σπαχή, Μαθηματικός, 10675 Αθήνα

- Ελισάβετ Παπαζώη, Πολιτικός Μηχανικός, 10558 Αθήνα

- Νυμφοδώρα Σπαχή, Ξεναγός, 10676 Αθήνα

- Μαρία Πρόκου, Οικονομολόγος, 14575 Σταμάτα 

Μοιραστείτε τη χαρά σας μαζί με άλλα παιδιά που σας χρειάζονται! Δημιουργείστε τη λίστα της βάφτισης του παιδιού σας σε ένα λογαριασμό μας
Για να χαρίσετε αμέτρητα χαμόγελα σε πολλά παιδιά
Μάθετε περισσότερα
Μπορείτε να στηρίξετε κι εσείς την οργάνωσή μας καταθέτοντας απευθείας τη δωρεά ή συνδρομή σας στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μάθετε περισσότερα